Översikt planer bygglov

Länk till https://kartor.norrkoping.se/spatialmap? Kartor 0581K-22A:5008


flygbild

Karta detaljplaner         Hela området

0581K-22A:5008

Blyet 5           Planbeskrivning Plankarta 81K-P14/5

 Blyet 6,7,8    Planbeskrivning Plankarta 0581K-22A:5008

Vad är HANDEL.

H HANDEL. Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp
och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Handeln kan
äga rum i småbutiker eller stora varuhus, inomhus eller utomhus, med
eller utan biltillgänglighet osv. Till handel räknas även service och
hantverk av olika slag t.ex. skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. Andra kontorslokaler än de som hör till handelsverksamheten ingår inte. Partihandel hör normalt till
kategorin ”Lager”.
Den vid PBL-reformen 1987 införda möjligheten att specificera
typ av detaljhandel i handel med livsmedel, skrymmande varor och
övriga varor togs bort 1 april 1992. Syftet var att ge friare etableringsmöjligheter. Planbestämmelser som vunnit laga kraft före denna tidpunkt berördes inte och behöll sålunda sin rättsverkan oförändrad.
De tidigare regleringsmöjligheterna återinfördes 1997. Kommunen
måste emellertid numera förebringa en särskild utredning, varuförsörjningsplan e.dyl., som styrker att det finns skäl av betydande vikt för att en specificering skall kunna göras.

Fastighet

Plan-beskrivning Plan-karta

Plankarta

Gällande detaljplan

Kommunlänk

Blyet 5

Länk

Länk

Blyet 6

Beskriv karta

Länk

0581K-22A:5008

Länk

Blyet 7

Beskriv karta

Länk

0581K-22A:5008

Länk

Blyet 8

Beskriv karta

Länk

0581k-22A:5008

Länk

Adeptern 1

Länk

Länk

Länk

Adeptern 2

Länk

Länk

Länk

Adeptern 3

Länk

Länk

Länk